CRC

捐獻類別及鳴謝

捐獻類別及鳴謝

弘立書院衷心感謝所有善長的慷慨支持。為表謝意,捐贈港幣10,000元或以上的捐款者,其姓名將刊載於學校及籌募活動之刊物。累積捐贈港幣250,000元或以上的捐款者,其姓名將永遠記載於陳列校園內的捐贈者榮譽名冊上,款項可於三年內每年分期定額認捐。

 

榮譽贊助人       港幣10,000,000 元或以上

慈善贊助人       港幣5,000,000元至 9,999,999元

夥伴贊助人       港幣1,000,000 元至4,999,999元

贊助人                港幣250,000 元至999,999元

弘立之友           港幣249,999元或以下

(由 2008年起累積計算)